Mandarin Chinese Pinyin Chart

汉语拼音表

Initials (Consonants)
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha       zha cha sha   za ca sa
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai       zhai chai shai zai cai sai
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se
ei ei bei pei mei fei dei nei lei gei hei shei zei
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
er er
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi zhi chi shi ri zi ci si
ia ya dia lia jia qia xia
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian
iang yang niang liang jiang qiang xiang
iao yao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie
in yin bin pin min nin lin jin qin xin
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing
io yo
iong yong jiong qiong xiong
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu
o o bo po mo fo lo
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su
ua wa gua kua hua zhua shua
uai wai guai kuai huai chuai shuai
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang
ue yue nüe lüe jue que xue
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui
un wen dun tun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo
ü yu ju qu xu
üan yuan juan quan xuan
ün yun jun qun xun
Share this pinyin chart!

Hanyu Pinyin, often abbreviated to pinyin, is the official romanization system for Standard Chinese in mainland China and to some extent in Taiwan. It is often used to teach Standard Mandarin Chinese, which is normally written using Chinese characters. The system includes four diacritics denoting tones.

About Pinyin

Hanyu Pinyin, often abbreviated to pinyin, is the official romanization system for Standard Chinese in mainland China and to some extent in Taiwan. It is often used to teach Standard Mandarin Chinese, which is normally written using Chinese characters. The system includes four diacritics denoting tones.