HSK 6 Vocabulary List

 • ái
 • 癌症
  ái zhèng
 • 暧昧
  ài mèi
 • 爱不释手
  ài bù shì shǒu
 • 爱戴
  ài dài
 • 安宁
  ān níng
 • 安详
  ān xiáng
 • 安置
  ān zhì
 • 按摩
  àn mó
 • 暗示
  àn shì
 • 案件
  àn jiàn
 • 案例
  àn lì
 • 昂贵
  áng guì
 • 凹凸
  āo tū
 • áo
 • 奥秘
  ào mì
 • 巴不得
  bā bù dé
 • 巴结
  bā jie
 • 拔苗助长
  bá miáo zhù zhǎng
 • 把关
  bǎ guān
 • 把手
  bǎ shǒu
 • 罢工
  bà gōng
 • 霸道
  bà dào
 • bāi
 • 摆脱
  bǎi tuō
 • 拜访
  bài fǎng
 • 拜年
  bài nián
 • 拜托
  bài tuō
 • 败坏
  bài huài
 • bān
 • 颁布
  bān bù
 • 颁发
  bān fā
 • 版本
  bǎn běn
 • 伴侣
  bàn lv3
 • 伴随
  bàn suí
 • 半途而废
  bàn tú ér fèi
 • 扮演
  bàn yǎn
 • 榜样
  bǎng yàng
 • 绑架
  bǎng jià
 • bàng
 • 包庇
  bāo bì
 • 包袱
  bāo fu
 • 包围
  bāo wéi
 • 包装
  bāo zhuāng
 • 保管
  bǎo guǎn
 • 保密
  bǎo mì
 • 保姆
  bǎo mǔ
 • 保守
  bǎo shǒu
 • 51 ~ 100 words
 • 保卫
  bǎo wèi
 • 保养
  bǎo yǎng
 • 保障
  bǎo zhàng
 • 保重
  bǎo zhòng
 • 饱和
  bǎo hé
 • 饱经沧桑
  bǎo jīng cāng sāng
 • 报酬
  bào chou
 • 报仇
  bào chóu
 • 报答
  bào dá
 • 报复
  bào fù
 • 报警
  bào jǐng
 • 报销
  bào xiāo
 • 抱负
  bào fù
 • 暴力
  bào lì
 • 暴露
  bào lù
 • 曝光
  bào guāng
 • 爆发
  bào fā
 • 爆炸
  bào zhà
 • 卑鄙
  bēi bǐ
 • 悲哀
  bēi āi
 • 悲惨
  bēi cǎn
 • 北极
  běi jí
 • 备份
  bèi fèn
 • 备忘录
  bèi wàng lù
 • 背叛
  bèi pàn
 • 背诵
  bèi sòng
 • 被动
  bèi dòng
 • 被告
  bèi gào
 • 贝壳
  bèi ké
 • 奔波
  bēn bō
 • 奔驰
  bēn chí
 • 本能
  běn néng
 • 本钱
  běn qián
 • 本人
  běn rén
 • 本身
  běn shēn
 • 本事
  běn shi
 • 笨拙
  bèn zhuō
 • 崩溃
  bēng kuì
 • béng
 • bèng
 • 迸发
  bèng fā
 • 逼迫
  bī pò
 • 鼻涕
  bí tì
 • 比方
  bǐ fang
 • 比喻
  bǐ yù
 • 比重
  bǐ zhòng
 • 鄙视
  bǐ shì
 • 弊病
  bì bìng
 • 弊端
  bì duān
 • 101 ~ 150 words
 • 闭塞
  bì sè
 • 编织
  biān zhī
 • 边疆
  biān jiāng
 • 边界
  biān jiè
 • 边境
  biān jìng
 • 边缘
  biān yuán
 • 鞭策
  biān cè
 • biǎn
 • 贬低
  biǎn dī
 • 贬义
  biǎn yì
 • 便利
  biàn lì
 • 便条
  biàn tiáo
 • 便于
  biàn yú
 • 变故
  biàn gù
 • 变迁
  biàn qiān
 • 变质
  biàn zhì
 • 辨认
  biàn rèn
 • 辩护
  biàn hù
 • 辩解
  biàn jiě
 • 辩证
  biàn zhèng
 • 辫子
  biàn zi
 • 遍布
  biàn bù
 • 标本
  biāo běn
 • 标记
  biāo jì
 • 标题
  biāo tí
 • 表决
  biǎo jué
 • 表态
  biǎo tài
 • 表彰
  biǎo zhāng
 • biē
 • 别墅
  bié shù
 • 别致
  bié zhì
 • 别扭
  biè niu
 • 濒临
  bīn lín
 • 冰雹
  bīng báo
 • bǐng
 • 并非
  bìng fēi
 • 并列
  bìng liè
 • 剥削
  bō xuē
 • 播种
  bō zhòng
 • 波浪
  bō làng
 • 波涛
  bō tāo
 • 伯母
  bó mǔ
 • 博大精深
  bó dà jīng shēn
 • 博览会
  bó lǎn huì
 • 搏斗
  bó dòu
 • 薄弱
  bó ruò
 • 不顾
  bú gù
 • 不愧
  bú kuì
 • 不料
  bú liào
 • 151 ~ 200 words
 • 不像话
  bú xiàng huà
 • 不屑一顾
  bú xiè yī gù
 • 哺乳
  bǔ rǔ
 • 捕捉
  bǔ zhuō
 • 补偿
  bǔ cháng
 • 补救
  bǔ jiù
 • 补贴
  bǔ tiē
 • 不得已
  bù dé yǐ
 • 不妨
  bù fáng
 • 不敢当
  bù gǎn dāng
 • 不禁
  bù jīn
 • 不堪
  bù kān
 • 不可思议
  bù kě sī yì
 • 不免
  bù miǎn
 • 不时
  bù shí
 • 不惜
  bù xī
 • 不相上下
  bù xiāng shàng xià
 • 不言而喻
  bù yán ér yù
 • 不由得
  bù yóu de
 • 不择手段
  bù zé shǒu duàn
 • 不止
  bù zhǐ
 • 布告
  bù gào
 • 布局
  bù jú
 • 布置
  bù zhì
 • 步伐
  bù fá
 • 部署
  bù shǔ
 • 部位
  bù wèi
 • 才干
  cái gàn
 • 裁缝
  cái feng
 • 裁判
  cái pàn
 • 裁员
  cái yuán
 • 财富
  cái fù
 • 财务
  cái wù
 • 财政
  cái zhèng
 • 彩票
  cǎi piào
 • 采购
  cǎi gòu
 • 采集
  cǎi jí
 • 采纳
  cǎi nà
 • 参谋
  cān móu
 • 参照
  cān zhào
 • 残疾
  cán jí
 • 残酷
  cán kù
 • 残留
  cán liú
 • 残忍
  cán rěn
 • 灿烂
  càn làn
 • 仓促
  cāng cù
 • 仓库
  cāng kù
 • cāng
 • 苍白
  cāng bái
 • 操劳
  cāo láo
 • 201 ~ 250 words
 • 操练
  cāo liàn
 • 操纵
  cāo zòng
 • 操作
  cāo zuò
 • 嘈杂
  cáo zá
 • 草案
  cǎo àn
 • 草率
  cǎo shuài
 • 侧面
  cè miàn
 • 测量
  cè liáng
 • 策划
  cè huà
 • 策略
  cè lvè
 • 层出不穷
  céng chū bù qióng
 • 层次
  céng cì
 • 差别
  chā bié
 • 插座
  chā zuò
 • 查获
  chá huò
 • 刹那
  chà nà
 • chà
 • 诧异
  chà yì
 • 柴油
  chái yóu
 • chān
 • 缠绕
  chán rào
 • chán
 • 产业
  chǎn yè
 • 阐述
  chǎn shù
 • 颤抖
  chàn dǒu
 • 昌盛
  chāng shèng
 • 偿还
  cháng huán
 • 尝试
  cháng shì
 • 场合
  chǎng hé
 • 场面
  chǎng miàn
 • 场所
  chǎng suǒ
 • 敞开
  chǎng kāi
 • 倡导
  chàng dǎo
 • 倡议
  chàng yì
 • 畅通
  chàng tōng
 • 畅销
  chàng xiāo
 • 超越
  chāo yuè
 • 钞票
  chāo piào
 • 嘲笑
  cháo xiào
 • 巢穴
  cháo xué
 • 朝代
  cháo dài
 • 潮流
  cháo liú
 • 撤退
  chè tuì
 • 撤销
  chè xiāo
 • 沉淀
  chén diàn
 • 沉闷
  chén mèn
 • 沉思
  chén sī
 • 沉重
  chén zhòng
 • 沉着
  chén zhuó
 • 陈旧
  chén jiù
 • 251 ~ 300 words
 • 陈列
  chén liè
 • 陈述
  chén shù
 • 称心如意
  chèn xīn rú yì
 • 衬托
  chèn tuō
 • 称号
  chēng hào
 • chéng
 • 呈现
  chéng xiàn
 • 城堡
  chéng bǎo
 • 惩罚
  chéng fá
 • 成本
  chéng běn
 • 成交
  chéng jiāo
 • 成天
  chéng tiān
 • 成效
  chéng xiào
 • 成心
  chéng xīn
 • 成员
  chéng yuán
 • 承办
  chéng bàn
 • 承包
  chéng bāo
 • 承诺
  chéng nuò
 • chéng
 • 澄清
  chéng qīng
 • chéng
 • 诚挚
  chéng zhì
 • chèng
 • 吃苦
  chī kǔ
 • 吃力
  chī lì
 • 持久
  chí jiǔ
 • 迟钝
  chí dùn
 • 迟缓
  chí huǎn
 • 迟疑
  chí yí
 • 赤道
  chì dào
 • 赤字
  chì zì
 • 充当
  chōng dāng
 • 充沛
  chōng pèi
 • 充实
  chōng shí
 • 充足
  chōng zú
 • 冲动
  chōng dòng
 • 冲击
  chōng jī
 • 冲突
  chōng tū
 • 崇拜
  chóng bài
 • 崇高
  chóng gāo
 • 崇敬
  chóng jìng
 • 重叠
  chóng dié
 • 稠密
  chóu mì
 • 筹备
  chóu bèi
 • 丑恶
  chǒu è
 • 出路
  chū lù
 • 出卖
  chū mài
 • 出身
  chū shēn
 • 出神
  chū shén
 • 出息
  chū xi
 • 301 ~ 350 words
 • 初步
  chū bù
 • chú
 • 储备
  chǔ bèi
 • 储存
  chǔ cún
 • 储蓄
  chǔ xù
 • 处分
  chǔ fèn
 • 处境
  chǔ jìng
 • 处置
  chǔ zhì
 • 触犯
  chù fàn
 • 川流不息
  chuān liú bù xī
 • 穿越
  chuān yuè
 • 传达
  chuán dá
 • 传单
  chuán dān
 • 传授
  chuán shòu
 • 船舶
  chuán bó
 • 喘气
  chuǎn qì
 • chuàn
 • 床单
  chuáng dān
 • 创立
  chuàng lì
 • 创新
  chuàng xīn
 • 创业
  chuàng yè
 • 创作
  chuàng zuò
 • 吹牛
  chuī niú
 • 吹捧
  chuī pěng
 • 炊烟
  chuī yān
 • 垂直
  chuí zhí
 • chuí
 • 纯粹
  chún cuì
 • 纯洁
  chún jié
 • 慈善
  cí shàn
 • 慈祥
  cí xiáng
 • 磁带
  cí dài
 • 雌雄
  cí xióng
 • 伺候
  cì hòu
 • 次品
  cì pǐn
 • 次序
  cì xù
 • cóng
 • 从容
  cóng róng
 • 凑合
  còu he
 • 粗鲁
  cū lǔ
 • cuàn
 • 摧残
  cuī cán
 • 脆弱
  cuì ruò
 • cuō
 • 磋商
  cuō shāng
 • 挫折
  cuò zhé
 • 搭档
  dā dàng
 • 搭配
  dā pèi
 • 351 ~ 400 words
 • 答辩
  dá biàn
 • 答复
  dá fù
 • 达成
  dá chéng
 • 打包
  dǎ bāo
 • 打官司
  dǎ guān si
 • 打击
  dǎ jī
 • 打架
  dǎ jià
 • 打量
  dǎ liang
 • 打猎
  dǎ liè
 • 打仗
  dǎ zhàng
 • 大不了
  dà bù liǎo
 • 大臣
  dà chén
 • 大伙儿
  dà huǒ r
 • 大肆
  dà sì
 • 大体
  dà tǐ
 • 大意
  dà yì
 • 大致
  dà zhì
 • 歹徒
  dǎi tú
 • 代价
  dài jià
 • 代理
  dài lǐ
 • 带领
  dài lǐng
 • 怠慢
  dài màn
 • 逮捕
  dài bǔ
 • 担保
  dān bǎo
 • 胆怯
  dǎn qiè
 • 淡季
  dàn jì
 • 淡水
  dàn shuǐ
 • 蛋白质
  dàn bái zhì
 • 诞辰
  dàn chén
 • 诞生
  dàn shēng
 • 当场
  dāng chǎng
 • 当初
  dāng chū
 • 当代
  dāng dài
 • 当面
  dāng miàn
 • 当前
  dāng qián
 • 当事人
  dāng shì rén
 • 当务之急
  dāng wù zhī jí
 • 当选
  dāng xuǎn
 • dǎng
 • 档案
  dàng àn
 • 档次
  dàng cì
 • 倒闭
  dǎo bì
 • 导弹
  dǎo dàn
 • 导航
  dǎo háng
 • 导向
  dǎo xiàng
 • 捣乱
  dǎo luàn
 • 盗窃
  dào qiè
 • 稻谷
  dào gǔ
 • 得不偿失
  dé bù cháng shī
 • 得力
  dé lì
 • 401 ~ 450 words
 • 得天独厚
  dé tiān dú hòu
 • 得罪
  dé zuì
 • 灯笼
  dēng lóng
 • 登录
  dēng lù
 • 登陆
  dēng lù
 • dēng
 • 等候
  děng hòu
 • 等级
  děng jí
 • dèng
 • 堤坝
  dī bà
 • 敌视
  dí shì
 • 抵达
  dǐ dá
 • 抵抗
  dǐ kàng
 • 抵制
  dǐ zhì
 • 地步
  dì bù
 • 地势
  dì shì
 • 地质
  dì zhì
 • 递增
  dì zēng
 • 颠簸
  diān bǒ
 • 颠倒
  diān dǎo
 • 典礼
  diǎn lǐ
 • 典型
  diǎn xíng
 • 点缀
  diǎn zhuì
 • diàn
 • 奠定
  diàn dìng
 • 惦记
  diàn jì
 • 电源
  diàn yuán
 • diāo
 • 雕刻
  diāo kè
 • 雕塑
  diāo sù
 • diào
 • 调动
  diào dòng
 • diē
 • dīng
 • 叮嘱
  dīng zhǔ
 • dīng
 • 定期
  dìng qī
 • 定义
  dìng yì
 • 丢人
  diū rén
 • 丢三落四
  diū sān là sì
 • 东道主
  dōng dào zhǔ
 • 东张西望
  dōng zhāng xī wàng
 • 董事长
  dǒng shì zhǎng
 • 冻结
  dòng jié
 • 动荡
  dòng dàng
 • 动机
  dòng jī
 • 动静
  dòng jìng
 • 动力
  dòng lì
 • 动脉
  dòng mài
 • 动身
  dòng shēn
 • 451 ~ 500 words
 • 动手
  dòng shǒu
 • 动态
  dòng tài
 • 动员
  dòng yuán
 • dòng
 • dōu
 • 陡峭
  dǒu qiào
 • 斗争
  dòu zhēng
 • 督促
  dū cù
 • 毒品
  dú pǐn
 • 独裁
  dú cái
 • 堵塞
  dǔ sè
 • 赌博
  dǔ bó
 • 杜绝
  dù jué
 • duān
 • 端午节
  duān wǔ jié
 • 端正
  duān zhèng
 • 短促
  duǎn cù
 • 断定
  duàn dìng
 • 断绝
  duàn jué
 • 堆积
  duī jī
 • 兑现
  duì xiàn
 • 对策
  duì cè
 • 对称
  duì chèn
 • 对付
  duì fu
 • 对抗
  duì kàng
 • 对立
  duì lì
 • 对联
  duì lián
 • 对应
  duì yìng
 • 对照
  duì zhào
 • 队伍
  duì wu
 • 顿时
  dùn shí
 • 哆嗦
  duō suo
 • 多元化
  duō yuán huà
 • 堕落
  duò luò
 • 额外
  é wài
 • 恶心
  ě xin
 • 恶化
  è huà
 • 遏制
  è zhì
 • 恩怨
  ēn yuàn
 • 而已
  ér yǐ
 • 二氧化碳
  èr yǎng huà tàn
 • 发布
  fā bù
 • 发财
  fā cái
 • 发呆
  fā dāi
 • 发动
  fā dòng
 • 发觉
  fā jué
 • 发射
  fā shè
 • 发誓
  fā shì
 • 发行
  fā xíng
 • 发炎
  fā yán
 • 501 ~ 550 words
 • 发扬
  fā yáng
 • 发育
  fā yù
 • 法人
  fǎ rén
 • fān
 • 凡是
  fán shì
 • 繁华
  fán huá
 • 繁忙
  fán máng
 • 繁体字
  fán tǐ zì
 • 繁殖
  fán zhí
 • 反驳
  fǎn bó
 • 反常
  fǎn cháng
 • 反感
  fǎn gǎn
 • 反抗
  fǎn kàng
 • 反馈
  fǎn kuì
 • 反面
  fǎn miàn
 • 反射
  fǎn shè
 • 反思
  fǎn sī
 • 反问
  fǎn wèn
 • 反之
  fǎn zhī
 • 泛滥
  fàn làn
 • 范畴
  fàn chóu
 • 贩卖
  fàn mài
 • 方位
  fāng wèi
 • 方言
  fāng yán
 • 方圆
  fāng yuán
 • 方针
  fāng zhēn
 • 防守
  fáng shǒu
 • 防御
  fáng yù
 • 防止
  fáng zhǐ
 • 防治
  fáng zhì
 • 纺织
  fǎng zhī
 • 访问
  fǎng wèn
 • 放大
  fàng dà
 • 放射
  fàng shè
 • 非法
  fēi fǎ
 • 飞禽走兽
  fēi qín zǒu shòu
 • 飞翔
  fēi xiáng
 • 飞跃
  fēi yuè
 • 肥沃
  féi wò
 • 诽谤
  fěi bàng
 • 废除
  fèi chú
 • 废寝忘食
  fèi qǐn wàng shí
 • 废墟
  fèi xū
 • 沸腾
  fèi téng
 • fèi
 • 分辨
  fēn biàn
 • 分寸
  fēn cun
 • 分红
  fēn hóng
 • 分解
  fēn jiě
 • 分裂
  fēn liè
 • 551 ~ 600 words
 • 分泌
  fēn mì
 • 分明
  fēn míng
 • 分歧
  fēn qí
 • 分散
  fēn sàn
 • 吩咐
  fēn fù
 • 坟墓
  fén mù
 • 粉末
  fěn mò
 • 粉色
  fěn sè
 • 粉碎
  fěn suì
 • 分量
  fèn liàng
 • 愤怒
  fèn nù
 • 丰满
  fēng mǎn
 • 丰盛
  fēng shèng
 • 丰收
  fēng shōu
 • 封闭
  fēng bì
 • 封建
  fēng jiàn
 • 封锁
  fēng suǒ
 • 锋利
  fēng lì
 • 风暴
  fēng bào
 • 风度
  fēng dù
 • 风光
  fēng guāng
 • 风气
  fēng qì
 • 风趣
  fēng qù
 • 风土人情
  fēng tǔ rén qíng
 • 风味
  fēng wèi
 • féng
 • 奉献
  fèng xiàn
 • 否决
  fǒu jué
 • 夫妇
  fū fù
 • 夫人
  fū ren
 • 敷衍
  fū yǎn
 • 俘虏
  fú lǔ
 • 幅度
  fú dù
 • 服从
  fú cóng
 • 服气
  fú qì
 • 福利
  fú lì
 • 福气
  fú qi
 • 符号
  fú hào
 • 辐射
  fú shè
 • 俯视
  fǔ shì
 • 抚摸
  fǔ mō
 • 抚养
  fǔ yǎng
 • 腐败
  fǔ bài
 • 腐烂
  fǔ làn
 • 腐蚀
  fǔ shí
 • 腐朽
  fǔ xiǔ
 • 辅助
  fǔ zhù
 • 复活
  fù huó
 • 复兴
  fù xīng
 • 601 ~ 650 words
 • 富裕
  fù yù
 • 腹泻
  fù xiè
 • 覆盖
  fù gài
 • 负担
  fù dān
 • 赋予
  fù yǔ
 • 附和
  fù hè
 • 附件
  fù jiàn
 • 附属
  fù shǔ
 • 改良
  gǎi liáng
 • 盖章
  gài zhāng
 • gài
 • 尴尬
  gān gà
 • 干旱
  gān hàn
 • 干扰
  gān rǎo
 • 干涉
  gān shè
 • 干预
  gān yù
 • 感慨
  gǎn kǎi
 • 感染
  gǎn rǎn
 • 干劲
  gàn jìn
 • gāng
 • 纲领
  gāng lǐng
 • 岗位
  gǎng wèi
 • 港口
  gǎng kǒu
 • 港湾
  gǎng wān
 • 杠杆
  gàng gǎn
 • 高超
  gāo chāo
 • 高潮
  gāo cháo
 • 高峰
  gāo fēng
 • 高明
  gāo míng
 • 高尚
  gāo shàng
 • 高涨
  gāo zhǎng
 • 稿件
  gǎo jiàn
 • 告辞
  gào cí
 • 告诫
  gào jiè
 • 歌颂
  gē sòng
 • 疙瘩
  gē da
 • 鸽子
  gē zi
 • 格局
  gé jú
 • 格式
  gé shì
 • 隔阂
  gé hé
 • 隔离
  gé lí
 • 革命
  gé mìng
 • 个体
  gè tǐ
 • 各抒己见
  gè shū jǐ jiàn
 • 根深蒂固
  gēn shēn dì gù
 • 根源
  gēn yuán
 • 跟前
  gēn qián
 • 跟随
  gēn suí
 • 651 ~ 700 words
 • 跟踪
  gēn zōng
 • 更新
  gēng xīn
 • 更正
  gēng zhèng
 • 耕地
  gēng dì
 • 供不应求
  gōng bù yìng qiú
 • 供给
  gōng jǐ
 • 公安局
  gōng ān jú
 • 公道
  gōng dào
 • 公告
  gōng gào
 • 公关
  gōng guān
 • 公民
  gōng mín
 • 公然
  gōng rán
 • 公认
  gōng rèn
 • 公式
  gōng shì
 • 公务
  gōng wù
 • 公正
  gōng zhèng
 • 公证
  gōng zhèng
 • 功劳
  gōng láo
 • 功效
  gōng xiào
 • 宫殿
  gōng diàn
 • 工艺品
  gōng yì pǐn
 • 恭敬
  gōng jìng
 • 攻击
  gōng jī
 • 攻克
  gōng kè
 • 巩固
  gǒng gù
 • 共和国
  gòng hé guó
 • 共计
  gòng jì
 • 共鸣
  gòng míng
 • 勾结
  gōu jié
 • 钩子
  gōu zi
 • 构思
  gòu sī
 • 姑且
  gū qiě
 • 孤独
  gū dú
 • 孤立
  gū lì
 • 辜负
  gū fù
 • 古董
  gǔ dǒng
 • 古怪
  gǔ guài
 • 股东
  gǔ dōng
 • 股份
  gǔ fèn
 • 骨干
  gǔ gàn
 • 鼓动
  gǔ dòng
 • 固然
  gù rán
 • 固体
  gù tǐ
 • 固有
  gù yǒu
 • 固执
  gù zhi
 • 故乡
  gù xiāng
 • 故障
  gù zhàng
 • 雇佣
  gù yōng
 • 顾虑
  gù lv4
 • 顾问
  gù wèn
 • 701 ~ 750 words
 • 拐杖
  guǎi zhàng
 • 关怀
  guān huái
 • 关照
  guān zhào
 • 官方
  guān fāng
 • 观光
  guān guāng
 • 管辖
  guǎn xiá
 • 惯例
  guàn lì
 • 灌溉
  guàn gài
 • guàn
 • 贯彻
  guàn chè
 • 光彩
  guāng cǎi
 • 光辉
  guāng huī
 • 光芒
  guāng máng
 • 光荣
  guāng róng
 • 广阔
  guǎng kuò
 • 归根到底
  guī gēn dào dǐ
 • 归还
  guī huán
 • 规范
  guī fàn
 • 规格
  guī gé
 • 规划
  guī huà
 • 规章
  guī zhāng
 • 轨道
  guǐ dào
 • 贵族
  guì zú
 • guì
 • 棍棒
  gùn bàng
 • 国防
  guó fáng
 • 国务院
  guó wù yuàn
 • 果断
  guǒ duàn
 • 过度
  guò dù
 • 过渡
  guò dù
 • 过奖
  guò jiǎng
 • 过滤
  guò lv4
 • 过失
  guò shī
 • 过问
  guò wèn
 • 过瘾
  guò yǐn
 • 过于
  guò yú
 • hāi
 • 海拔
  hǎi bá
 • 海滨
  hǎi bīn
 • 含糊
  hán hu
 • 含义
  hán yì
 • 寒暄
  hán xuān
 • 罕见
  hǎn jiàn
 • 捍卫
  hàn wèi
 • 航空
  háng kōng
 • 航天
  háng tiān
 • 航行
  háng xíng
 • 行列
  háng liè
 • 毫米
  háo mǐ
 • 毫无
  háo wú
 • 751 ~ 800 words
 • 豪迈
  háo mài
 • 号召
  hào zhào
 • 耗费
  hào fèi
 • 合并
  hé bìng
 • 合成
  hé chéng
 • 合伙
  hé huǒ
 • 合算
  hé suàn
 • 和蔼
  hé ǎi
 • 和解
  hé jiě
 • 和睦
  hé mù
 • 和气
  hé qi
 • 和谐
  hé xié
 • hēi
 • 痕迹
  hén jì
 • 狠心
  hěn xīn
 • 恨不得
  hèn bu dé
 • hēng
 • héng
 • hōng
 • hōng
 • 轰动
  hōng dòng
 • 宏观
  hóng guān
 • 宏伟
  hóng wěi
 • 洪水
  hóng shuǐ
 • 喉咙
  hóu lóng
 • hǒu
 • 候选
  hòu xuǎn
 • 后代
  hòu dài
 • 后顾之忧
  hòu gù zhī yōu
 • 后勤
  hòu qín
 • 呼唤
  hū huàn
 • 呼啸
  hū xiào
 • 呼吁
  hū yù
 • 忽略
  hū lvè
 • 湖泊
  hú pō
 • 胡乱
  hú luàn
 • 胡须
  hú xū
 • 花瓣
  huā bàn
 • 花蕾
  huā lěi
 • 华丽
  huá lì
 • 华侨
  huá qiáo
 • 划分
  huà fēn
 • 化肥
  huà féi
 • 化石
  huà shí
 • 化验
  huà yàn
 • 化妆
  huà zhuāng
 • 画蛇添足
  huà shé tiān zú
 • 话筒
  huà tǒng
 • 欢乐
  huān lè
 • 801 ~ 850 words
 • 环节
  huán jié
 • 还原
  huán yuán
 • 缓和
  huǎn hé
 • 患者
  huàn zhě
 • 荒凉
  huāng liáng
 • 荒谬
  huāng miù
 • 荒唐
  huāng táng
 • 皇帝
  huáng dì
 • 皇后
  huáng hòu
 • 黄昏
  huáng hūn
 • 恍然大悟
  huǎng rán dà wù
 • huǎng
 • 挥霍
  huī huò
 • 辉煌
  huī huáng
 • 回报
  huí bào
 • 回避
  huí bì
 • 回顾
  huí gù
 • 回收
  huí shōu
 • 悔恨
  huǐ hèn
 • 毁灭
  huǐ miè
 • 会晤
  huì wù
 • 汇报
  huì bào
 • 贿赂
  huì lù
 • 昏迷
  hūn mí
 • hūn
 • 浑身
  hún shēn
 • 混合
  hùn hé
 • 混乱
  hùn luàn
 • 混淆
  hùn xiáo
 • 混浊
  hùn zhuó
 • 活该
  huó gāi
 • 活力
  huó lì
 • 火箭
  huǒ jiàn
 • 火焰
  huǒ yàn
 • 火药
  huǒ yào
 • 货币
  huò bì
 • 基地
  jī dì
 • 基金
  jī jīn
 • 基因
  jī yīn
 • 机动
  jī dòng
 • 机构
  jī gòu
 • 机灵
  jī ling
 • 机密
  jī mì
 • 机械
  jī xiè
 • 机遇
  jī yù
 • 机智
  jī zhì
 • 激发
  jī fā
 • 激励
  jī lì
 • 激情
  jī qíng
 • 讥笑
  jī xiào
 • 851 ~ 900 words
 • 饥饿
  jī è
 • 即便
  jí biàn
 • 即将
  jí jiāng
 • 及早
  jí zǎo
 • 吉祥
  jí xiáng
 • 嫉妒
  jí dù
 • 急功近利
  jí gōng jìn lì
 • 急剧
  jí jù
 • 急切
  jí qiè
 • 急于求成
  jí yú qiú chéng
 • 急躁
  jí zào
 • 极端
  jí duān
 • 极限
  jí xiàn
 • 疾病
  jí bìng
 • 籍贯
  jí guàn
 • 级别
  jí bié
 • 集团
  jí tuán
 • 给予
  jǐ yǔ
 • 季军
  jì jūn
 • 季度
  jì dù
 • 寂静
  jì jìng
 • 寄托
  jì tuō
 • 忌讳
  jì huì
 • 技巧
  jì qiǎo
 • 纪要
  jì yào
 • 继承
  jì chéng
 • 计较
  jì jiào
 • 记性
  jì xing
 • 记载
  jì zǎi
 • 迹象
  jì xiàng
 • 佳肴
  jiā yáo
 • 加工
  jiā gōng
 • 加剧
  jiā jù
 • 夹杂
  jiā zá
 • 家常
  jiā cháng
 • 家伙
  jiā huo
 • 家属
  jiā shǔ
 • 家喻户晓
  jiā yù hù xiǎo
 • 坚定
  jiān dìng
 • 坚固
  jiān gù
 • 坚韧
  jiān rèn
 • 坚实
  jiān shí
 • 坚硬
  jiān yìng
 • 尖端
  jiān duān
 • 尖锐
  jiān ruì
 • jiān
 • 监督
  jiān dū
 • 监视
  jiān shì
 • 监狱
  jiān yù
 • 艰难
  jiān nán
 • 901 ~ 950 words
 • 剪彩
  jiǎn cǎi
 • jiǎn
 • 检讨
  jiǎn tǎo
 • 检验
  jiǎn yàn
 • 简化
  jiǎn huà
 • 简陋
  jiǎn lòu
 • 简体字
  jiǎn tǐ zì
 • 简要
  jiǎn yào
 • 健全
  jiàn quán
 • jiàn
 • jiàn
 • 舰艇
  jiàn tǐng
 • 见多识广
  jiàn duō shí guǎng
 • 见解
  jiàn jiě
 • 见闻
  jiàn wén
 • 见义勇为
  jiàn yì yǒng wéi
 • 践踏
  jiàn tà
 • 鉴别
  jiàn bié
 • 鉴定
  jiàn dìng
 • 鉴于
  jiàn yú
 • 间谍
  jiàn dié
 • 间隔
  jiàn gé
 • 间接
  jiàn jiē
 • 僵硬
  jiāng yìng
 • 将军
  jiāng jūn
 • 将近
  jiāng jìn
 • 将就
  jiāng jiù
 • 奖励
  jiǎng lì
 • 奖赏
  jiǎng shǎng
 • jiǎng
 • 降临
  jiàng lín
 • 交叉
  jiāo chā
 • 交代
  jiāo dài
 • 交涉
  jiāo shè
 • 交易
  jiāo yì
 • 娇气
  jiāo qì
 • 焦点
  jiāo diǎn
 • 焦急
  jiāo jí
 • 侥幸
  jiǎo xìng
 • 搅拌
  jiǎo bàn
 • 缴纳
  jiǎo nà
 • 角落
  jiǎo luò
 • 教养
  jiào yǎng
 • 较量
  jiào liàng
 • 接连
  jiē lián
 • 揭露
  jiē lù
 • jiē
 • 阶层
  jiē céng
 • 截止
  jié zhǐ
 • 截至
  jié zhì
 • 951 ~ 1000 words
 • 杰出
  jié chū
 • 竭尽全力
  jié jìn quán lì
 • 结晶
  jié jīng
 • 结局
  jié jú
 • 结算
  jié suàn
 • 节制
  jié zhì
 • 节奏
  jié zòu
 • 解除
  jiě chú
 • 解放
  jiě fàng
 • 解雇
  jiě gù
 • 解剖
  jiě pōu
 • 解散
  jiě sàn
 • 解体
  jiě tǐ
 • 借鉴
  jiè jiàn
 • 借助
  jiè zhù
 • 戒备
  jiè bèi
 • 界限
  jiè xiàn
 • 津津有味
  jīn jīn yǒu wèi
 • 金融
  jīn róng
 • 紧迫
  jǐn pò
 • 锦上添花
  jǐn shàng tiān huā
 • 晋升
  jìn shēng
 • 浸泡
  jìn pào
 • 近来
  jìn lái
 • 进而
  jìn ér
 • 进攻
  jìn gōng
 • 进化
  jìn huà
 • 进展
  jìn zhǎn
 • 兢兢业业
  jīng jīng yè yè
 • 惊动
  jīng dòng
 • 惊奇
  jīng qí
 • 惊讶
  jīng yà
 • 精打细算
  jīng dǎ xì suàn
 • 精华
  jīng huá
 • 精简
  jīng jiǎn
 • 精密
  jīng mì
 • 精确
  jīng què
 • 精通
  jīng tōng
 • 精心
  jīng xīn
 • 精益求精
  jīng yì qiú jīng
 • 精致
  jīng zhì
 • 经费
  jīng fèi
 • 经纬
  jīng wěi
 • jīng
 • jǐng
 • 警告
  jǐng gào
 • 警惕
  jǐng tì
 • 颈椎
  jǐng zhuī
 • 境界
  jìng jiè
 • 敬礼
  jìng lǐ
 • 1001 ~ 1050 words
 • 敬业
  jìng yè
 • 竞赛
  jìng sài
 • 竞选
  jìng xuǎn
 • 镜头
  jìng tóu
 • 纠纷
  jiū fēn
 • 纠正
  jiū zhèng
 • 酒精
  jiǔ jīng
 • 就近
  jiù jìn
 • 就业
  jiù yè
 • 就职
  jiù zhí
 • 救济
  jiù jì
 • 居民
  jū mín
 • 居住
  jū zhù
 • 拘留
  jū liú
 • 拘束
  jū shù
 • 鞠躬
  jū gōng
 • 局部
  jú bù
 • 局面
  jú miàn
 • 局势
  jú shì
 • 局限
  jú xiàn
 • 举动
  jǔ dòng
 • 举世瞩目
  jǔ shì zhǔ mù
 • 举足轻重
  jǔ zú qīng zhòng
 • 咀嚼
  jǔ jué
 • 沮丧
  jǔ sàng
 • 剧本
  jù běn
 • 剧烈
  jù liè
 • 据悉
  jù xī
 • 聚精会神
  jù jīng huì shén
 • juǎn
 • 倔强
  jué jiàng
 • 决策
  jué cè
 • 绝望
  jué wàng
 • 觉悟
  jué wù
 • 觉醒
  jué xǐng
 • 军队
  jūn duì
 • 君子
  jūn zǐ
 • 卡通
  kǎ tōng
 • 开采
  kāi cǎi
 • 开除
  kāi chú
 • 开阔
  kāi kuò
 • 开朗
  kāi lǎng
 • 开明
  kāi míng
 • 开辟
  kāi pì
 • 开拓
  kāi tuò
 • 开展
  kāi zhǎn
 • 开支
  kāi zhī
 • 刊登
  kān dēng
 • 刊物
  kān wù
 • 勘探
  kān tàn
 • 1051 ~ 1100 words
 • 侃侃而谈
  kǎn kǎn ér tán
 • 砍伐
  kǎn fá
 • 看待
  kàn dài
 • 慷慨
  kāng kǎi
 • 抗议
  kàng yì
 • 考察
  kǎo chá
 • 考古
  kǎo gǔ
 • 考核
  kǎo hé
 • 考验
  kǎo yàn
 • 靠拢
  kào lǒng
 • 科目
  kē mù
 • 可观
  kě guān
 • 可口
  kě kǒu
 • 可恶
  kě wù
 • 可行
  kě xíng
 • 渴望
  kě wàng
 • 克制
  kè zhì
 • 刻不容缓
  kè bù róng huǎn
 • 客户
  kè hù
 • 课题
  kè tí
 • kěn
 • 恳切
  kěn qiè
 • kēng
 • 空洞
  kōng dòng
 • 空前绝后
  kōng qián jué hòu
 • 空想
  kōng xiǎng
 • 空虚
  kōng xū
 • kǒng
 • 恐怖
  kǒng bù
 • 恐吓
  kǒng hè
 • 恐惧
  kǒng jù
 • 空白
  kòng bái
 • 空隙
  kòng xì
 • 口气
  kǒu qì
 • 口腔
  kǒu qiāng
 • 口头
  kǒu tóu
 • 口音
  kǒu yīn
 • kòu
 • 哭泣
  kū qì
 • 枯萎
  kū wěi
 • 枯燥
  kū zào
 • 苦尽甘来
  kǔ jìn gān lái
 • 苦涩
  kǔ sè
 • kuà
 • kuà
 • 快活
  kuài huo
 • 宽敞
  kuān chang
 • 宽容
  kuān róng
 • 款待
  kuǎn dài
 • 1101 ~ 1150 words
 • 款式
  kuǎn shì
 • kuāng
 • 况且
  kuàng qiě
 • 旷课
  kuàng kè
 • 框架
  kuàng jià
 • 矿产
  kuàng chǎn
 • 亏待
  kuī dài
 • 亏损
  kuī sǔn
 • 捆绑
  kǔn bǎng
 • 扩充
  kuò chōng
 • 扩散
  kuò sàn
 • 扩张
  kuò zhāng
 • 喇叭
  lǎ ba
 • 蜡烛
  là zhú
 • 来历
  lái lì
 • 来源
  lái yuán
 • 栏目
  lán mù
 • 懒惰
  lǎn duò
 • 狼狈
  láng bèi
 • 狼吞虎咽
  láng tūn hǔ yàn
 • lāo
 • 唠叨
  láo dao
 • 牢固
  láo gù
 • 牢骚
  láo sāo
 • 乐趣
  lè qù
 • 乐意
  lè yì
 • 雷达
  léi dá
 • 类似
  lèi sì
 • 冷酷
  lěng kù
 • 冷落
  lěng luò
 • 冷却
  lěng què
 • lèng
 • 黎明
  lí míng
 • 理睬
  lǐ cǎi
 • 理所当然
  lǐ suǒ dāng rán
 • 理直气壮
  lǐ zhí qì zhuàng
 • 理智
  lǐ zhì
 • 礼节
  lǐ jié
 • 礼尚往来
  lǐ shàng wǎng lái
 • 里程碑
  lǐ chéng bēi
 • 例外
  lì wài
 • 利害
  lì hài
 • 力求
  lì qiú
 • 力所能及
  lì suǒ néng jí
 • 力争
  lì zhēng
 • 历代
  lì dài
 • 历来
  lì lái
 • 立场
  lì chǎng
 • 立方
  lì fāng
 • 1151 ~ 1200 words
 • 立交桥
  lì jiāo qiáo
 • 立体
  lì tǐ
 • 立足
  lì zú
 • 廉洁
  lián jié
 • 联欢
  lián huān
 • 联络
  lián luò
 • 联盟
  lián méng
 • 联想
  lián xiǎng
 • 连年
  lián nián
 • 连锁
  lián suǒ
 • 连同
  lián tóng
 • 良心
  liáng xīn
 • liàng
 • 谅解
  liàng jiě
 • 辽阔
  liáo kuò
 • 列举
  liè jǔ
 • 临床
  lín chuáng
 • lín
 • 吝啬
  lìn sè
 • 伶俐
  líng lì
 • 凌晨
  líng chén
 • 灵感
  líng gǎn
 • 灵魂
  líng hún
 • 灵敏
  líng mǐn
 • 零星
  líng xīng
 • 领会
  lǐng huì
 • 领事馆
  lǐng shì guǎn
 • 领土
  lǐng tǔ
 • 领悟
  lǐng wù
 • 领先
  lǐng xiān
 • 领袖
  lǐng xiù
 • liū
 • 流浪
  liú làng
 • 流露
  liú lù
 • 流氓
  liú máng
 • 流通
  liú tōng
 • 留恋
  liú liàn
 • 留念
  liú niàn
 • 留神
  liú shén
 • 聋哑
  lóng yǎ
 • 隆重
  lóng zhòng
 • 垄断
  lǒng duàn
 • 笼罩
  lǒng zhào
 • lǒu
 • 炉灶
  lú zào
 • 轮船
  lún chuán
 • 轮廓
  lún kuò
 • 轮胎
  lún tāi
 • 论坛
  lùn tán
 • 1201 ~ 1250 words
 • 论证
  lùn zhèng
 • 啰唆
  luō suo
 • 络绎不绝
  luò yì bù jué
 • 落成
  luò chéng
 • 落实
  luò shí
 • 屡次
  lv3 cì
 • 履行
  lv3 xíng
 • 掠夺
  lvè duó
 • ma
 • 麻痹
  má bì
 • 麻木
  má mù
 • 麻醉
  má zuì
 • 码头
  mǎ tóu
 • 蚂蚁
  mǎ yǐ
 • 埋伏
  mái fú
 • 埋没
  mái mò
 • 埋葬
  mái zàng
 • 脉搏
  mài bó
 • mài
 • 埋怨
  mán yuàn
 • 慢性
  màn xìng
 • 漫长
  màn cháng
 • 漫画
  màn huà
 • 蔓延
  màn yán
 • 忙碌
  máng lù
 • 盲目
  máng mù
 • 茫茫
  máng máng
 • 茫然
  máng rán
 • 冒充
  mào chōng
 • 冒犯
  mào fàn
 • 茂盛
  mào shèng
 • 媒介
  méi jiè
 • méi
 • 美观
  měi guān
 • 美满
  měi mǎn
 • 美妙
  měi miào
 • 萌芽
  méng yá
 • 猛烈
  měng liè
 • 弥补
  mí bǔ
 • 弥漫
  mí màn
 • 谜语
  mí yǔ
 • 迷惑
  mí huo
 • 迷人
  mí rén
 • 迷信
  mí xìn
 • 密度
  mì dù
 • 密封
  mì fēng
 • 棉花
  mián hua
 • 免得
  miǎn de
 • 免疫
  miǎn yì
 • 1251 ~ 1300 words
 • 勉励
  miǎn lì
 • 勉强
  miǎn qiǎng
 • 面貌
  miàn mào
 • 面子
  miàn zi
 • 描绘
  miáo huì
 • 瞄准
  miáo zhǔn
 • 渺小
  miǎo xiǎo
 • 藐视
  miǎo shì
 • 灭亡
  miè wáng
 • 蔑视
  miè shì
 • 民间
  mín jiān
 • 民主
  mín zhǔ
 • 敏捷
  mǐn jié
 • 敏锐
  mǐn ruì
 • 名次
  míng cì
 • 名额
  míng é
 • 名副其实
  míng fù qí shí
 • 名誉
  míng yù
 • 明明
  míng míng
 • 明智
  míng zhì
 • 命名
  mìng míng
 • 摸索
  mō suo
 • 摩擦
  mó cā
 • 模范
  mó fàn
 • 模式
  mó shì
 • 模型
  mó xíng
 • 磨合
  mó hé
 • 魔鬼
  mó guǐ
 • 魔术
  mó shù
 • 抹杀
  mǒ shā
 • 墨水儿
  mò shuǐ r
 • 莫名其妙
  mò míng qí miào
 • 默默
  mò mò
 • 谋求
  móu qiú
 • 模样
  mú yàng
 • 母语
  mǔ yǔ
 • 沐浴
  mù yù
 • 目睹
  mù dǔ
 • 目光
  mù guāng
 • 拿手
  ná shǒu
 • 纳闷儿
  nà mèn r
 • 耐用
  nài yòng
 • 南辕北辙
  nán yuán běi zhé
 • 难得
  nán dé
 • 难堪
  nán kān
 • 难能可贵
  nán néng kě guì
 • 恼火
  nǎo huǒ
 • 内涵
  nèi hán
 • 内幕
  nèi mù
 • 1301 ~ 1350 words
 • 内在
  nèi zài
 • 能量
  néng liàng
 • 拟定
  nǐ dìng
 • 逆行
  nì xíng
 • 年度
  nián dù
 • niē
 • 凝固
  níng gù
 • 凝聚
  níng jù
 • 凝视
  níng shì
 • níng
 • 宁肯
  nìng kěn
 • 宁愿
  nìng yuàn
 • 扭转
  niǔ zhuǎn
 • 纽扣儿
  niǔ kòu r
 • 农历
  nóng lì
 • 浓厚
  nóng hòu
 • 奴隶
  nú lì
 • nuó
 • 虐待
  nvè dài
 • ò
 • 殴打
  ōu dǎ
 • 偶像
  ǒu xiàng
 • 呕吐
  ǒu tù
 • 徘徊
  pái huái
 • 排斥
  pái chì
 • 排除
  pái chú
 • 排放
  pái fàng
 • 排练
  pái liàn
 • 派别
  pài bié
 • 派遣
  pài qiǎn
 • 攀登
  pān dēng
 • 盘旋
  pán xuán
 • 判决
  pàn jué
 • pàn
 • 庞大
  páng dà
 • 抛弃
  pāo qì
 • 泡沫
  pào mò
 • 培育
  péi yù
 • 配备
  pèi bèi
 • 配偶
  pèi ǒu
 • 配套
  pèi tào
 • 盆地
  pén dì
 • 烹饪
  pēng rèn
 • pěng
 • 批发
  pī fā
 • 批判
  pī pàn
 • 疲惫
  pí bèi
 • 疲倦
  pí juàn
 • 1351 ~ 1400 words
 • 皮革
  pí gé
 • 屁股
  pì gu
 • 譬如
  pì rú
 • 偏差
  piān chā
 • 偏见
  piān jiàn
 • 偏僻
  piān pì
 • 偏偏
  piān piān
 • 片断
  piàn duàn
 • 片刻
  piàn kè
 • 漂浮
  piāo fú
 • 飘扬
  piāo yáng
 • piē
 • 拼搏
  pīn bó
 • 拼命
  pīn mìng
 • 贫乏
  pín fá
 • 贫困
  pín kùn
 • 频繁
  pín fán
 • 频率
  pín lv4
 • 品尝
  pǐn cháng
 • 品德
  pǐn dé
 • 品质
  pǐn zhì
 • 品种
  pǐn zhǒng
 • 屏幕
  píng mù
 • 屏障
  píng zhàng
 • 平凡
  píng fán
 • 平面
  píng miàn
 • 平坦
  píng tǎn
 • 平行
  píng xíng
 • 平庸
  píng yōng
 • 平原
  píng yuán
 • 评估
  píng gū
 • 评论
  píng lùn
 • 破例
  pò lì
 • 迫不及待
  pò bù jí dài
 • 迫害
  pò hài
 • 魄力
  pò lì
 • 普及
  pǔ jí
 • 朴实
  pǔ shí
 • 朴素
  pǔ sù
 • 瀑布
  pù bù
 • 凄凉
  qī liáng
 • 期望
  qī wàng
 • 期限
  qī xiàn
 • 欺负
  qī fu
 • 欺骗
  qī piàn
 • 1401 ~ 1450 words
 • 奇妙
  qí miào
 • 旗袍
  qí páo
 • 旗帜
  qí zhì
 • 歧视
  qí shì
 • 齐全
  qí quán
 • 齐心协力
  qí xīn xié lì
 • 乞丐
  qǐ gài
 • 企图
  qǐ tú
 • 启程
  qǐ chéng
 • 启蒙
  qǐ méng
 • 启事
  qǐ shì
 • 启示
  qǐ shì
 • 岂有此理
  qǐ yǒu cǐ lǐ
 • 起草
  qǐ cǎo
 • 起初
  qǐ chū
 • 起伏
  qǐ fú
 • 起哄
  qǐ hòng
 • 起码
  qǐ mǎ
 • 起源
  qǐ yuán
 • 器材
  qì cái
 • 器官
  qì guān
 • 气概
  qì gài
 • 气功
  qì gōng
 • 气魄
  qì pò
 • 气色
  qì sè
 • 气势
  qì shì
 • 气味
  qì wèi
 • 气象
  qì xiàng
 • 气压
  qì yā
 • 气质
  qì zhí
 • 迄今为止
  qì jīn wéi zhǐ
 • qiā
 • 恰当
  qià dàng
 • 恰到好处
  qià dào hǎo chù
 • 恰巧
  qià qiǎo
 • 洽谈
  qià tán
 • 千方百计
  qiān fāng bǎi jì
 • qiān
 • 牵扯
  qiān chě
 • 牵制
  qiān zhì
 • 签署
  qiān shǔ
 • 谦逊
  qiān xùn
 • 迁就
  qiān jiù
 • 迁徙
  qiān xǐ
 • 前景
  qián jǐng
 • 前提
  qián tí
 • 潜力
  qián lì
 • 潜水
  qián shuǐ
 • 潜移默化
  qián yí mò huà
 • 谴责
  qiǎn zé
 • 1451 ~ 1500 words
 • 抢劫
  qiāng jié
 • 强制
  qiáng zhì
 • 强迫
  qiǎng pò
 • 抢救
  qiǎng jiù
 • 桥梁
  qiáo liáng
 • 窍门
  qiào mén
 • qiào
 • 切实
  qiè shí
 • 锲而不舍
  qiè ér bù shě
 • 亲密
  qīn mì
 • 亲热
  qīn rè
 • 侵犯
  qīn fàn
 • 侵略
  qīn lvè
 • 钦佩
  qīn pèi
 • 勤俭
  qín jiǎn
 • 勤劳
  qín láo
 • 倾听
  qīng tīng
 • 倾向
  qīng xiàng
 • 倾斜
  qīng xié
 • 清澈
  qīng chè
 • 清晨
  qīng chén
 • 清除
  qīng chú
 • 清洁
  qīng jié
 • 清理
  qīng lǐ
 • 清晰
  qīng xī
 • 清醒
  qīng xǐng
 • 清真
  qīng zhēn
 • 情报
  qíng bào
 • 情节
  qíng jié
 • 情理
  qíng lǐ
 • 情形
  qíng xíng
 • 晴朗
  qíng lǎng
 • 请柬
  qǐng jiǎn
 • 请教
  qǐng jiào
 • 请示
  qǐng shì
 • 请帖
  qǐng tiě
 • 丘陵
  qiū líng
 • 区分
  qū fēn
 • 区域
  qū yù
 • 屈服
  qū fú
 • 曲折
  qū zhé
 • 驱逐
  qū zhú
 • 渠道
  qú dào
 • 取缔
  qǔ dì
 • 曲子
  qǔ zi
 • 趣味
  qù wèi
 • 圈套
  quān tào
 • 全局
  quán jú
 • 全力以赴
  quán lì yǐ fù
 • 拳头
  quán tou
 • 1501 ~ 1550 words
 • 权衡
  quán héng
 • 权威
  quán wēi
 • quǎn
 • 缺口
  quē kǒu
 • 缺席
  quē xí
 • 缺陷
  quē xiàn
 • qué
 • 确保
  què bǎo
 • 确立
  què lì
 • 确切
  què qiè
 • 确信
  què xìn
 • 群众
  qún zhòng
 • rǎn
 • rǎng
 • 让步
  ràng bù
 • 饶恕
  ráo shù
 • 扰乱
  rǎo luàn
 • 惹祸
  rě huò
 • 热泪盈眶
  rè lèi yíng kuàng
 • 热门
  rè mén
 • 人道
  rén dào
 • 人格
  rén gé
 • 人工
  rén gōng
 • 人家
  rén jia
 • 人间
  rén jiān
 • 人士
  rén shì
 • 人为
  rén wéi
 • 人性
  rén xìng
 • 人质
  rén zhì
 • 仁慈
  rén cí
 • 忍耐
  rěn nài
 • 忍受
  rěn shòu
 • 任命
  rèn mìng
 • 任性
  rèn xìng
 • 任意
  rèn yì
 • 任重道远
  rèn zhòng dào yuǎn
 • 认定
  rèn dìng
 • 认可
  rèn kě
 • 仍旧
  réng jiù
 • 日新月异
  rì xīn yuè yì
 • 日益
  rì yì
 • 容貌
  róng mào
 • 容纳
  róng nà
 • 容器
  róng qì
 • 容忍
  róng rěn
 • 溶解
  róng jiě
 • 荣幸
  róng xìng
 • 荣誉
  róng yù
 • 融化
  róng huà
 • 融洽
  róng qià
 • 1551 ~ 1600 words
 • róu
 • 柔和
  róu hé
 • 儒家
  rú jiā
 • 弱点
  ruò diǎn
 • 若干
  ruò gān
 • 撒谎
  sā huǎng
 • 散文
  sǎn wén
 • 散布
  sàn bù
 • 散发
  sàn fā
 • 丧失
  sàng shī
 • 骚扰
  sāo rǎo
 • 嫂子
  sǎo zi
 • 刹车
  shā chē
 • shá
 • 筛选
  shāi xuǎn
 • 山脉
  shān mài
 • 闪烁
  shǎn shuò
 • 擅长
  shàn cháng
 • 擅自
  shàn zì
 • 伤脑筋
  shāng nǎo jīn
 • 商标
  shāng biāo
 • 上级
  shàng jí
 • 上进
  shàng jìn
 • 上任
  shàng rèn
 • 上瘾
  shàng yǐn
 • 上游
  shàng yóu
 • 尚且
  shàng qiě
 • shāo
 • shāo
 • shào
 • 奢侈
  shē chǐ
 • 舌头
  shé tou
 • 摄氏度
  shè shì dù
 • 涉及
  shè jí
 • 社区
  shè qū
 • 设立
  shè lì
 • 设想
  shè xiǎng
 • 设置
  shè zhì
 • 呻吟
  shēn yín
 • 深奥
  shēn ào
 • 深沉
  shēn chén
 • 深情厚谊
  shēn qíng hòu yì
 • 申报
  shēn bào
 • 绅士
  shēn shì
 • 神经
  shén jīng
 • 神奇
  shén qí
 • 神气
  shén qì
 • 神圣
  shén shèng
 • 神态
  shén tài
 • 神仙
  shén xiān
 • 1601 ~ 1650 words
 • 审查
  shěn chá
 • 审理
  shěn lǐ
 • 审美
  shěn měi
 • 审判
  shěn pàn
 • 慎重
  shèn zhòng
 • 渗透
  shèn tòu
 • 声明
  shēng míng
 • 声势
  shēng shì
 • 声誉
  shēng yù
 • 牲畜
  shēng chù
 • 生存
  shēng cún
 • 生机
  shēng jī
 • 生理
  shēng lǐ
 • 生疏
  shēng shū
 • 生态
  shēng tài
 • 生物
  shēng wù
 • 生效
  shēng xiào
 • 生肖
  shēng xiào
 • 生锈
  shēng xiù
 • 生育
  shēng yù
 • 省会
  shěng huì
 • 盛产
  shèng chǎn
 • 盛开
  shèng kāi
 • 盛情
  shèng qíng
 • 盛行
  shèng xíng
 • 胜负
  shèng fù
 • 失事
  shī shì
 • 失误
  shī wù
 • 失踪
  shī zōng
 • 尸体
  shī tǐ
 • 师范
  shī fàn
 • 施加
  shī jiā
 • 施展
  shī zhǎn
 • 十足
  shí zú
 • 实惠
  shí huì
 • 实力
  shí lì
 • 实施
  shí shī
 • 实事求是
  shí shì qiú shì
 • 实行
  shí xíng
 • 实质
  shí zhì
 • shí
 • 时常
  shí cháng
 • 时而
  shí ér
 • 时光
  shí guāng
 • 时机
  shí jī
 • 时事
  shí shì
 • 石油
  shí yóu
 • 识别
  shí bié
 • 使命
  shǐ mìng
 • 世代
  shì dài
 • 1651 ~ 1700 words
 • 事故
  shì gù
 • 事迹
  shì jì
 • 事件
  shì jiàn
 • 事态
  shì tài
 • 事务
  shì wù
 • 事项
  shì xiàng
 • 事业
  shì yè
 • 势必
  shì bì
 • 势力
  shì li
 • 是非
  shì fēi
 • 示范
  shì fàn
 • 示威
  shì wēi
 • 示意
  shì yì
 • 视力
  shì lì
 • 视频
  shì pín
 • 视线
  shì xiàn
 • 视野
  shì yě
 • 试图
  shì tú
 • 试验
  shì yàn
 • 适宜
  shì yí
 • 逝世
  shì shì
 • 释放
  shì fàng
 • 收藏
  shōu cáng
 • 收缩
  shōu suō
 • 收益
  shōu yì
 • 收音机
  shōu yīn jī
 • 守护
  shǒu hù
 • 手法
  shǒu fǎ
 • 手势
  shǒu shì
 • 手艺
  shǒu yì
 • 首饰
  shǒu shì
 • 首要
  shǒu yào
 • 受罪
  shòu zuì
 • 授予
  shòu yǔ
 • 书法
  shū fǎ
 • 书记
  shū ji
 • 书籍
  shū jí
 • 书面
  shū miàn
 • 疏忽
  shū hu
 • 疏远
  shū yuǎn
 • 舒畅
  shū chàng
 • 数额
  shù é
 • shù
 • 束缚
  shù fù
 • 树立
  shù lì
 • shù
 • shuǎ
 • 衰老
  shuāi lǎo
 • 衰退
  shuāi tuì
 • 率领
  shuài lǐng
 • 1701 ~ 1750 words
 • 涮火锅
  shuàn huǒ guō
 • 双胞胎
  shuāng bāo tāi
 • 爽快
  shuǎng kuài
 • 水利
  shuǐ lì
 • 水龙头
  shuǐ lóng tóu
 • 水泥
  shuǐ ní
 • 瞬间
  shùn jiān
 • 司法
  sī fǎ
 • 司令
  sī lìng
 • 思念
  sī niàn
 • 思索
  sī suǒ
 • 思维
  sī wéi
 • 斯文
  sī wen
 • 私自
  sī zì
 • 死亡
  sǐ wáng
 • 四肢
  sì zhī
 • 寺庙
  sì miào
 • 肆无忌惮
  sì wú jì dàn
 • 饲养
  sì yǎng
 • sǒng
 • sōu
 • 苏醒
  sū xǐng
 • 俗话
  sú huà
 • 塑造
  sù zào
 • 素食
  sù shí
 • 素质
  sù zhì
 • 诉讼
  sù sòng
 • 算数
  suàn shù
 • 随即
  suí jí
 • 随意
  suí yì
 • 岁月
  suì yuè
 • 隧道
  suì dào
 • 损坏
  sǔn huài
 • 索取
  suǒ qǔ
 • 索性
  suǒ xìng
 • 踏实
  tā shi
 • 台风
  tái fēng
 • 太空
  tài kōng
 • 泰斗
  tài dǒu
 • tān
 • 瘫痪
  tān huàn
 • 贪婪
  tān lán
 • 贪污
  tān wū
 • 弹性
  tán xìng
 • 坦白
  tǎn bái
 • 叹气
  tàn qì
 • 探测
  tàn cè
 • 探索
  tàn suǒ
 • 1751 ~ 1800 words
 • 探讨
  tàn tǎo
 • 探望
  tàn wàng
 • 倘若
  tǎng ruò
 • tāo
 • 滔滔不绝
  tāo tāo bù jué
 • 淘汰
  táo tài
 • 陶瓷
  táo cí
 • 陶醉
  táo zuì
 • 讨好
  tǎo hǎo
 • 特长
  tè cháng
 • 特定
  tè dìng
 • 特意
  tè yì
 • 提拔
  tí bá
 • 提炼
  tí liàn
 • 提示
  tí shì
 • 提议
  tí yì
 • 题材
  tí cái
 • 体裁
  tǐ cái
 • 体积
  tǐ jī
 • 体谅
  tǐ liàng
 • 体面
  tǐ miàn
 • 体系
  tǐ xì
 • 天才
  tiān cái
 • 天赋
  tiān fù
 • 天伦之乐
  tiān lún zhī lè
 • 天然气
  tiān rán qì
 • 天生
  tiān shēng
 • 天堂
  tiān táng
 • 天文
  tiān wén
 • 田径
  tián jìng
 • 田野
  tián yě
 • tiǎn
 • 挑剔
  tiāo ti
 • 条款
  tiáo kuǎn
 • 条理
  tiáo lǐ
 • 条约
  tiáo yuē
 • 调和
  tiáo hé
 • 调剂
  tiáo jì
 • 调节
  tiáo jié
 • 调解
  tiáo jiě
 • 调料
  tiáo liào
 • 挑拨
  tiǎo bō
 • 挑衅
  tiǎo xìn
 • 跳跃
  tiào yuè
 • 亭子
  tíng zi
 • 停泊
  tíng bó
 • 停顿
  tíng dùn
 • 停滞
  tíng zhì
 • 挺拔
  tǐng bá
 • 通货膨胀
  tōng huò péng zhàng
 • 1801 ~ 1850 words
 • 通缉
  tōng jī
 • 通俗
  tōng sú
 • 通讯
  tōng xùn
 • 通用
  tōng yòng
 • 同胞
  tóng bāo
 • 同志
  tóng zhì
 • 童话
  tóng huà
 • tóng
 • 统筹兼顾
  tǒng chóu jiān gù
 • 统计
  tǒng jì
 • 统统
  tǒng tǒng
 • 统治
  tǒng zhì
 • 投机
  tóu jī
 • 投票
  tóu piào
 • 投诉
  tóu sù
 • 投降
  tóu xiáng
 • 投掷
  tóu zhì
 • 透露
  tòu lù
 • 突破
  tū pò
 • 图案
  tú àn
 • 徒弟
  tú dì
 • 涂抹
  tú mǒ
 • 途径
  tú jìng
 • 土壤
  tǔ rǎng
 • 团结
  tuán jié
 • 团体
  tuán tǐ
 • 团圆
  tuán yuán
 • 推测
  tuī cè
 • 推翻
  tuī fān
 • 推理
  tuī lǐ
 • 推论
  tuī lùn
 • 推销
  tuī xiāo
 • 吞吞吐吐
  tūn tūn tǔ tǔ
 • 托运
  tuō yùn
 • 拖延
  tuō yán
 • 脱离
  tuō lí
 • 妥当
  tuǒ dang
 • 妥善
  tuǒ shàn
 • 妥协
  tuǒ xié
 • 椭圆
  tuǒ yuán
 • 唾弃
  tuò qì
 • wa
 • 挖掘
  wā jué
 • 娃娃
  wá wa
 • 瓦解
  wǎ jiě
 • 歪曲
  wāi qū
 • 外表
  wài biǎo
 • 外行
  wài háng
 • 外界
  wài jiè
 • 1851 ~ 1900 words
 • 外向
  wài xiàng
 • wán
 • 完备
  wán bèi
 • 完毕
  wán bì
 • 玩弄
  wán nòng
 • 玩意儿
  wán yì r
 • 顽固
  wán gù
 • 顽强
  wán qiáng
 • 惋惜
  wǎn xī
 • 挽回
  wǎn huí
 • 挽救
  wǎn jiù
 • 万分
  wàn fēn
 • 往常
  wǎng cháng
 • 往事
  wǎng shì
 • 妄想
  wàng xiǎng
 • 危机
  wēi jī
 • 威风
  wēi fēng
 • 威力
  wēi lì
 • 威望
  wēi wàng
 • 威信
  wēi xìn
 • 微不足道
  wēi bù zú dào
 • 微观
  wēi guān
 • 为难
  wéi nán
 • 为期
  wéi qī
 • 唯独
  wéi dú
 • 维持
  wéi chí
 • 维护
  wéi hù
 • 维生素
  wéi shēng sù
 • 违背
  wéi bèi
 • 伪造
  wěi zào
 • 委托
  wěi tuō
 • 委员
  wěi yuán
 • 卫星
  wèi xīng
 • wèi
 • 慰问
  wèi wèn
 • 未免
  wèi miǎn
 • 畏惧
  wèi jù
 • 蔚蓝
  wèi lán
 • 温带
  wēn dài
 • 温和
  wēn hé
 • 文凭
  wén píng
 • 文物
  wén wù
 • 文献
  wén xiàn
 • 文雅
  wén yǎ
 • 文艺
  wén yì
 • 问世
  wèn shì
 • 乌黑
  wū hēi
 • 污蔑
  wū miè
 • 诬陷
  wū xiàn
 • 1901 ~ 1950 words
 • 无比
  wú bǐ
 • 无偿
  wú cháng
 • 无耻
  wú chǐ
 • 无动于衷
  wú dòng yú zhōng
 • 无非
  wú fēi
 • 无辜
  wú gū
 • 无精打采
  wú jīng dǎ cǎi
 • 无赖
  wú lài
 • 无理取闹
  wú lǐ qǔ nào
 • 无能为力
  wú néng wéi lì
 • 无穷无尽
  wú qióng wú jìn
 • 无微不至
  wú wēi bù zhì
 • 无忧无虑
  wú yōu wú lv4
 • 无知
  wú zhī
 • 侮辱
  wǔ rǔ
 • 武器
  wǔ qì
 • 武侠
  wǔ xiá
 • 武装
  wǔ zhuāng
 • 舞蹈
  wǔ dǎo
 • 务必
  wù bì
 • 物美价廉
  wù měi jià lián
 • 物业
  wù yè
 • 物资
  wù zī
 • 误差
  wù chā
 • 误解
  wù jiě
 • 夕阳
  xī yáng
 • 昔日
  xī rì
 • 熄灭
  xī miè
 • 牺牲
  xī shēng
 • 膝盖
  xī gài
 • 习俗
  xí sú
 • 媳妇
  xí fu
 • 袭击
  xí jī
 • 喜闻乐见
  xǐ wén lè jiàn
 • 喜悦
  xǐ yuè
 • 系列
  xì liè
 • 细菌
  xì jūn
 • 细胞
  xì bāo
 • 细致
  xì zhì
 • 峡谷
  xiá gǔ
 • 狭隘
  xiá ài
 • 狭窄
  xiá zhǎi
 • xiá
 • 下属
  xià shǔ
 • 先进
  xiān jìn
 • 先前
  xiān qián
 • 掀起
  xiān qǐ
 • 纤维
  xiān wéi
 • 鲜明
  xiān míng
 • 1951 ~ 2000 words
 • xián
 • 嫌疑
  xián yí
 • xián
 • 衔接
  xián jiē
 • 贤惠
  xián huì
 • 闲话
  xián huà
 • 显著
  xiǎn zhù
 • 宪法
  xiàn fǎ
 • 现场
  xiàn chǎng
 • 现成
  xiàn chéng
 • 现状
  xiàn zhuàng
 • 线索
  xiàn suǒ
 • 陷害
  xiàn hài
 • 陷阱
  xiàn jǐng
 • 陷入
  xiàn rù
 • 馅儿
  xiàn r
 • 乡镇
  xiāng zhèn
 • 相差
  xiāng chà
 • 相等
  xiāng děng
 • 相辅相成
  xiāng fǔ xiāng chéng
 • 相应
  xiāng yìng
 • 镶嵌
  xiāng qiàn
 • 响亮
  xiǎng liàng
 • 响应
  xiǎng yìng
 • 想方设法
  xiǎng fāng shè fǎ
 • 向导
  xiàng dǎo
 • 向来
  xiàng lái
 • 向往
  xiàng wǎng
 • xiàng
 • 相声
  xiàng sheng
 • 消除
  xiāo chú
 • 消毒
  xiāo dú
 • 消防
  xiāo fáng
 • 消耗
  xiāo hào
 • 消灭
  xiāo miè
 • 潇洒
  xiāo sǎ
 • 销毁
  xiāo huǐ
 • 小心翼翼
  xiǎo xīn yì yì
 • 效益
  xiào yì
 • 肖像
  xiào xiàng
 • 协会
  xié huì
 • 协商
  xié shāng
 • 协调
  xié tiáo
 • 协议
  xié yì
 • 协助
  xié zhù
 • 携带
  xié dài
 • xiè
 • 泄露
  xiè lù
 • 泄气
  xiè qì
 • 谢绝
  xiè jué
 • 2001 ~ 2050 words
 • 心得
  xīn dé
 • 心甘情愿
  xīn gān qíng yuàn
 • 心灵
  xīn líng
 • 心态
  xīn tài
 • 心疼
  xīn téng
 • 心血
  xīn xuè
 • 心眼儿
  xīn yǎn r
 • 新陈代谢
  xīn chén dài xiè
 • 新郎
  xīn láng
 • 新娘
  xīn niáng
 • 新颖
  xīn yǐng
 • 欣慰
  xīn wèi
 • 欣欣向荣
  xīn xīn xiàng róng
 • 薪水
  xīn shuǐ
 • 辛勤
  xīn qín
 • 信赖
  xìn lài
 • 信念
  xìn niàn
 • 信仰
  xìn yǎng
 • 信誉
  xìn yù
 • 兴高采烈
  xīng gāo cǎi liè
 • 兴隆
  xīng lóng
 • 兴旺
  xīng wàng
 • xīng
 • 刑事
  xíng shì
 • 形态
  xíng tài
 • 行政
  xíng zhèng
 • 兴致勃勃
  xìng zhì bó bó
 • 性感
  xìng gǎn
 • 性命
  xìng mìng
 • 性能
  xìng néng
 • 凶恶
  xiōng è
 • 凶手
  xiōng shǒu
 • 汹涌
  xiōng yǒng
 • 胸怀
  xiōng huái
 • 胸膛
  xiōng táng
 • 雄厚
  xióng hòu
 • 雄伟
  xióng wěi
 • 修复
  xiū fù
 • 修建
  xiū jiàn
 • 修养
  xiū yǎng
 • 羞耻
  xiū chǐ
 • 嗅觉
  xiù jué
 • xiù
 • 虚假
  xū jiǎ
 • 虚荣
  xū róng
 • 虚伪
  xū wěi
 • 需求
  xū qiú
 • 须知
  xū zhī
 • 许可
  xǔ kě
 • 序言
  xù yán
 • 2051 ~ 2100 words
 • 畜牧
  xù mù
 • 酗酒
  xù jiǔ
 • 喧哗
  xuān huá
 • 宣誓
  xuān shì
 • 宣扬
  xuān yáng
 • 悬挂
  xuán guà
 • 悬念
  xuán niàn
 • 悬殊
  xuán shū
 • 悬崖峭壁
  xuán yá qiào bì
 • 旋律
  xuán lv4
 • 旋转
  xuán zhuǎn
 • 选拔
  xuǎn bá
 • 选举
  xuǎn jǔ
 • 选手
  xuǎn shǒu
 • 炫耀
  xuàn yào
 • xuē
 • 削弱
  xuē ruò
 • 学说
  xué shuō
 • 学位
  xué wèi
 • 雪上加霜
  xuě shàng jiā shuāng
 • 血压
  xuè yā
 • 熏陶
  xūn táo
 • 寻觅
  xún mì
 • 巡逻
  xún luó
 • 循环
  xún huán
 • 循序渐进
  xún xù jiàn jìn
 • 压迫
  yā pò
 • 压岁钱
  yā suì qián
 • 压缩
  yā suō
 • 压抑
  yā yì
 • 压榨
  yā zhà
 • 压制
  yā zhì
 • 鸦雀无声
  yā què wú shēng
 • 亚军
  yà jūn
 • 淹没
  yān mò
 • 烟花爆竹
  yān huā bào zhú
 • 严峻
  yán jùn
 • 严寒
  yán hán
 • 严禁
  yán jìn
 • 严厉
  yán lì
 • 严密
  yán mì
 • 岩石
  yán shí
 • 延期
  yán qī
 • 延伸
  yán shēn
 • 延续
  yán xù
 • 沿海
  yán hǎi
 • 炎热
  yán rè
 • 言论
  yán lùn
 • 掩盖
  yǎn gài
 • 掩护
  yǎn hù
 • 2101 ~ 2150 words
 • 掩饰
  yǎn shì
 • 演变
  yǎn biàn
 • 演习
  yǎn xí
 • 演绎
  yǎn yì
 • 演奏
  yǎn zòu
 • 眼光
  yǎn guāng
 • 眼色
  yǎn sè
 • 眼神
  yǎn shén
 • 厌恶
  yàn wù
 • 验收
  yàn shōu
 • 验证
  yàn zhèng
 • 氧气
  yǎng qì
 • 样品
  yàng pǐn
 • 摇摆
  yáo bǎi
 • 摇滚
  yáo gǔn
 • 谣言
  yáo yán
 • 遥控
  yáo kòng
 • 遥远
  yáo yuǎn
 • 耀眼
  yào yǎn
 • 要点
  yào diǎn
 • 要命
  yào mìng
 • 要素
  yào sù
 • 野蛮
  yě mán
 • 野心
  yě xīn
 • 液体
  yè tǐ
 • 一流
  yī liú
 • 一如既往
  yī rú jì wǎng
 • 依旧
  yī jiù
 • 依据
  yī jù
 • 依靠
  yī kào
 • 依赖
  yī lài
 • 依托
  yī tuō
 • 衣裳
  yī shang
 • 一度
  yí dù
 • 一贯
  yí guàn
 • 一目了然
  yí mù liǎo rán
 • 一向
  yí xiàng
 • 仪器
  yí qì
 • 仪式
  yí shì
 • 疑惑
  yí huò
 • 遗产
  yí chǎn
 • 遗传
  yí chuán
 • 遗留
  yí liú
 • 遗失
  yí shī
 • 以便
  yǐ biàn
 • 以免
  yǐ miǎn
 • 以往
  yǐ wǎng
 • 以至
  yǐ zhì
 • 以致
  yǐ zhì
 • 一帆风顺
  yì fān fēng shùn
 • 2151 ~ 2200 words
 • 一举两得
  yì jǔ liǎng dé
 • 一丝不苟
  yì sī bù gǒu
 • 异常
  yì cháng
 • 意料
  yì liào
 • 意识
  yì shí
 • 意图
  yì tú
 • 意味着
  yì wèi zhe
 • 意向
  yì xiàng
 • 意志
  yì zhì
 • 毅力
  yì lì
 • 毅然
  yì rán
 • 阴谋
  yīn móu
 • 音响
  yīn xiǎng
 • 引导
  yǐn dǎo
 • 引擎
  yǐn qíng
 • 引用
  yǐn yòng
 • 隐蔽
  yǐn bì
 • 隐患
  yǐn huàn
 • 隐瞒
  yǐn mán
 • 隐私
  yǐn sī
 • 隐约
  yǐn yuē
 • 饮食
  yǐn shí
 • 婴儿
  yīng ér
 • 英明
  yīng míng
 • 英勇
  yīng yǒng
 • 盈利
  yíng lì
 • 迎面
  yíng miàn
 • 应酬
  yìng chou
 • 应邀
  yìng yāo
 • 庸俗
  yōng sú
 • 拥护
  yōng hù
 • 拥有
  yōng yǒu
 • 勇于
  yǒng yú
 • 永恒
  yǒng héng
 • 涌现
  yǒng xiàn
 • 踊跃
  yǒng yuè
 • 用户
  yòng hù
 • 优胜劣汰
  yōu shèng liè tài
 • 优先
  yōu xiān
 • 优异
  yōu yì
 • 优越
  yōu yuè
 • 忧郁
  yōu yù
 • 油腻
  yóu nì
 • 油漆
  yóu qī
 • 犹如
  yóu rú
 • 有条不紊
  yǒu tiáo bù wěn
 • 幼稚
  yòu zhì
 • 诱惑
  yòu huò
 • 2201 ~ 2250 words
 • 愚蠢
  yú chǔn
 • 愚昧
  yú mèi
 • 渔民
  yú mín
 • 舆论
  yú lùn
 • 与日俱增
  yǔ rì jù zēng
 • 宇宙
  yǔ zhòu
 • 羽绒服
  yǔ róng fú
 • 寓言
  yù yán
 • 欲望
  yù wàng
 • 预料
  yù liào
 • 预期
  yù qī
 • 预算
  yù suàn
 • 预先
  yù xiān
 • 预言
  yù yán
 • 预兆
  yù zhào
 • 冤枉
  yuān wang
 • 元首
  yuán shǒu
 • 元素
  yuán sù
 • 元宵节
  yuán xiāo jié
 • 原告
  yuán gào
 • 原理
  yuán lǐ
 • 原始
  yuán shǐ
 • 原先
  yuán xiān
 • 园林
  yuán lín
 • 圆满
  yuán mǎn
 • 源泉
  yuán quán
 • 缘故
  yuán gù
 • 约束
  yuē shù
 • 乐谱
  yuè pǔ
 • 岳母
  yuè mǔ
 • 孕育
  yùn yù
 • 蕴藏
  yùn cáng
 • 运算
  yùn suàn
 • 运行
  yùn xíng
 • 酝酿
  yùn niàng
 • 杂技
  zá jì
 • 杂交
  zá jiāo
 • 栽培
  zāi péi
 • 灾难
  zāi nàn
 • zǎi
 • 再接再厉
  zài jiē zài lì
 • 在意
  zài yì
 • zǎn
 • 暂且
  zàn qiě
 • 赞叹
  zàn tàn
 • 2251 ~ 2300 words
 • 赞助
  zàn zhù
 • 糟蹋
  zāo tà
 • 遭受
  zāo shòu
 • 遭殃
  zāo yāng
 • 遭遇
  zāo yù
 • 噪音
  zào yīn
 • 造型
  zào xíng
 • 责怪
  zé guài
 • zéi
 • 增添
  zēng tiān
 • 赠送
  zèng sòng
 • zhā
 • 扎实
  zhā shi
 • zhā
 • zhǎ
 • 诈骗
  zhà piàn
 • 摘要
  zhāi yào
 • 债券
  zhài quàn
 • 沾光
  zhān guāng
 • 瞻仰
  zhān yǎng
 • 展示
  zhǎn shì
 • 展望
  zhǎn wàng
 • 展现
  zhǎn xiàn
 • 崭新
  zhǎn xīn
 • 斩钉截铁
  zhǎn dīng jié tiě
 • 占据
  zhàn jù
 • 占领
  zhàn lǐng
 • 战斗
  zhàn dòu
 • 战略
  zhàn lvè
 • 战术
  zhàn shù
 • 战役
  zhàn yì
 • 章程
  zhāng chéng
 • 帐篷
  zhàng peng
 • 障碍
  zhàng ài
 • 招标
  zhāo biāo
 • 招收
  zhāo shōu
 • 朝气蓬勃
  zhāo qì péng bó
 • 着迷
  zháo mí
 • 沼泽
  zhǎo zé
 • 照样
  zhào yàng
 • 照耀
  zhào yào
 • 折腾
  zhē teng
 • 遮挡
  zhē dǎng
 • zhé
 • 折磨
  zhé mó
 • 侦探
  zhēn tàn
 • 斟酌
  zhēn zhuó
 • 珍贵
  zhēn guì
 • 珍稀
  zhēn xī
 • 珍珠
  zhēn zhū
 • 2301 ~ 2350 words
 • 真理
  zhēn lǐ
 • 真相
  zhēn xiàng
 • 真挚
  zhēn zhì
 • 枕头
  zhěn tou
 • 振奋
  zhèn fèn
 • 振兴
  zhèn xīng
 • 镇定
  zhèn dìng
 • 镇静
  zhèn jìng
 • 阵地
  zhèn dì
 • 阵容
  zhèn róng
 • 震撼
  zhèn hàn
 • 震惊
  zhèn jīng
 • 争端
  zhēng duān
 • 争夺
  zhēng duó
 • 争气
  zhēng qì
 • 争先恐后
  zhēng xiān kǒng hòu
 • 争议
  zhēng yì
 • 征服
  zhēng fú
 • 征收
  zhēng shōu
 • 挣扎
  zhēng zhá
 • 正月
  zhēng yuè
 • 蒸发
  zhēng fā
 • 整顿
  zhěng dùn
 • 政策
  zhèng cè
 • 政权
  zhèng quán
 • 正当
  zhèng dāng
 • 正负
  zhèng fù
 • 正规
  zhèng guī
 • 正经
  zhèng jing
 • 正气
  zhèng qì
 • 正义
  zhèng yì
 • 正宗
  zhèng zōng
 • 症状
  zhèng zhuàng
 • 证实
  zhèng shí
 • 证书
  zhèng shū
 • 郑重
  zhèng zhòng
 • 之际
  zhī jì
 • 支撑
  zhī chēng
 • 支出
  zhī chū
 • 支流
  zhī liú
 • 支配
  zhī pèi
 • 支援
  zhī yuán
 • 支柱
  zhī zhù
 • zhī
 • 知觉
  zhī jué
 • 知足常乐
  zhī zú cháng lè
 • 脂肪
  zhī fáng
 • 侄子
  zhí zi
 • 值班
  zhí bān
 • 执行
  zhí xíng
 • 2351 ~ 2400 words
 • 执着
  zhí zhuó
 • 殖民地
  zhí mín dì
 • 直播
  zhí bō
 • 直径
  zhí jìng
 • 职能
  zhí néng
 • 职位
  zhí wèi
 • 职务
  zhí wù
 • 指标
  zhǐ biāo
 • 指定
  zhǐ dìng
 • 指甲
  zhǐ jia
 • 指令
  zhǐ lìng
 • 指南针
  zhǐ nán zhēn
 • 指示
  zhǐ shì
 • 指望
  zhǐ wàng
 • 指责
  zhǐ zé
 • 制裁
  zhì cái
 • 制服
  zhì fú
 • 制约
  zhì yuē
 • 制止
  zhì zhǐ
 • 志气
  zhì qì
 • 智力
  zhì lì
 • 智能
  zhì néng
 • 智商
  zhì shāng
 • 治安
  zhì ān
 • 治理
  zhì lǐ
 • 滞留
  zhì liú
 • 致辞
  zhì cí
 • 致力
  zhì lì
 • 致使
  zhì shǐ
 • 中断
  zhōng duàn
 • 中立
  zhōng lì
 • 中央
  zhōng yāng
 • 忠诚
  zhōng chéng
 • 忠实
  zhōng shí
 • 终点
  zhōng diǎn
 • 终究
  zhōng jiū
 • 终身
  zhōng shēn
 • 终止
  zhōng zhǐ
 • 衷心
  zhōng xīn
 • 种子
  zhǒng zi
 • 种族
  zhǒng zú
 • 肿瘤
  zhǒng liú
 • 众所周知
  zhòng suǒ zhōu zhī
 • 种植
  zhòng zhí
 • 重心
  zhòng xīn
 • 周边
  zhōu biān
 • 周密
  zhōu mì
 • 周年
  zhōu nián
 • 周期
  zhōu qī
 • 周折
  zhōu zhé
 • 2401 ~ 2450 words
 • 周转
  zhōu zhuǎn
 • zhōu
 • zhōu
 • zhōu
 • 昼夜
  zhòu yè
 • 皱纹
  zhòu wén
 • zhū
 • 诸位
  zhū wèi
 • 逐年
  zhú nián
 • 主办
  zhǔ bàn
 • 主导
  zhǔ dǎo
 • 主管
  zhǔ guǎn
 • 主流
  zhǔ liú
 • 主权
  zhǔ quán
 • 主义
  zhǔ yì
 • 嘱咐
  zhǔ fù
 • zhǔ
 • 住宅
  zhù zhái
 • 助理
  zhù lǐ
 • 助手
  zhù shǒu
 • 注射
  zhù shè
 • 注视
  zhù shì
 • 注释
  zhù shì
 • 注重
  zhù zhòng
 • 著作
  zhù zuò
 • 铸造
  zhù zào
 • 驻扎
  zhù zhā
 • zhuài
 • 专长
  zhuān cháng
 • 专程
  zhuān chéng
 • 专利
  zhuān lì
 • 专题
  zhuān tí
 • zhuān
 • 转达
  zhuǎn dá
 • 转让
  zhuǎn ràng
 • 转移
  zhuǎn yí
 • 转折
  zhuǎn zhé
 • 传记
  zhuàn jì
 • 庄稼
  zhuāng jià
 • 庄严
  zhuāng yán
 • 庄重
  zhuāng zhòng
 • 装备
  zhuāng bèi
 • 装卸
  zhuāng xiè
 • 壮观
  zhuàng guān
 • 壮丽
  zhuàng lì
 • 壮烈
  zhuàng liè
 • zhuàng
 • 追悼
  zhuī dào
 • 追究
  zhuī jiū
 • zhuì
 • 2451 ~ 2500 words
 • 准则
  zhǔn zé
 • 卓越
  zhuó yuè
 • 琢磨
  zhuó mó
 • 着手
  zhuó shǒu
 • 着想
  zhuó xiǎng
 • 着重
  zhuó zhòng
 • 姿态
  zī tài
 • 滋润
  zī rùn
 • 滋味
  zī wèi
 • 资本
  zī běn
 • 资产
  zī chǎn
 • 资深
  zī shēn
 • 资助
  zī zhù
 • 子弹
  zǐ dàn
 • 自卑
  zì bēi
 • 自发
  zì fā
 • 自力更生
  zì lì gēng shēng
 • 自满
  zì mǎn
 • 自主
  zì zhǔ
 • 宗教
  zōng jiào
 • 宗旨
  zōng zhǐ
 • 棕色
  zōng sè
 • 踪迹
  zōng jì
 • 总而言之
  zǒng ér yán zhī
 • 总和
  zǒng hé
 • 纵横
  zòng héng
 • 走廊
  zǒu láng
 • 走漏
  zǒu lòu
 • 走私
  zǒu sī
 • zòu
 • 租赁
  zū lìn
 • 足以
  zú yǐ
 • 祖父
  zǔ fù
 • 祖国
  zǔ guó
 • 祖先
  zǔ xiān
 • 阻碍
  zǔ ài
 • 阻拦
  zǔ lán
 • 阻挠
  zǔ náo
 • 钻研
  zuān yán
 • 钻石
  zuàn shí
 • 嘴唇
  zuǐ chún
 • 罪犯
  zuì fàn
 • 尊严
  zūn yán
 • 遵循
  zūn xún
 • 作弊
  zuò bì
 • 作废
  zuò fèi
 • 作风
  zuò fēng
 • 作息
  zuò xī
 • 做主
  zuò zhǔ
 • 座右铭
  zuò yòu míng